Algemene verkoopvoorwaarden

  1. Al onze facturen zijn betaalbaar te Wingene, daarvan kan niet worden afgeweken door deze te laten innen door de post of bank.
  2. Betaling kontant, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling; na de vervaldag wordt een intrest aangerekend van 16 % zonder dat

     hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

  1. In geval van niet-betalen van een factuur rechterlijke vervolgingen zou meebrengen, zal het bedrag van deze rekening

    verhoogd worden met alle kosten van betwisting, in dit geval tenminste 70 euro per faktuur.

  1. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.
  2. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan te worden

     binnen de vier dagen na de aflevering.

  1. Metaal VANDEWALLE BV blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang deze niet volledig betaald zijn.
  2. Laattijdige levering geeft de koper geen enkel recht op schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
  3. Onze geleverde goederen worden geacht door de klant/gebruiker gecontroleerd en getest te worden vóór gebruik. Vandewalle Metaal BV is dan ook niet verantwoordelijk voor eender welke schade ten gevolge van de verhandeling, stockage of het gebruik van deze goederen.
  4. De factuur wordt per mail verzonden. Bij aanvaarding of betaling verklaart u zich stilzwijgend akkoord met onze elektronische facturatieprocedure.